Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

Bærekraft – en ansvarsfull bedrift

Vår vilje til å ta vår del av ansvaret for å vise hensyn til miljøet og medvirke til en varig bærekraftig utvikling.

Vår miljøpolicy, som en del av Bergman & Beving-konsernet, uttrykker vår vilje til å ta vår del av ansvaret for å vise hensyn til miljøet og bidra til en varig bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet skal utøves innenfor rammen for konsernets forretningsidé og være godt integrert i det operative arbeidet. Gjennom høy kompetanse hos medarbeiderne og ved å stadig utvikle konsernets kunnskap om miljøeffekter kan man etterstrebe et helhetlig syn på miljøspørsmålene.

FN’s globale bærekrafts mål.

Vi har analysert hvordan FN’s globale holdbarhetsmål Agenda 2030 kan kobles til vår virksomhet og har identifisert hvilke av de globale holdbarhetsmålene som er mest relevante for konsernet og våre identifiserte fokusområder for arbeider med økt holdbarhet. Vår bedriftsledelse har valgt likestilling, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk tilvekst, holdbart forbruk og produksjon samt bekjempe klimaforandringen som de mest relevante holdbarhetsmålene ut ifra FN’s definisjon.

Likestilling mellom kjønnene: Vi jobber innenfor en mannsdominert bransje og kan derfor bidra til endring gjennom mangfold og likestilling.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vår virksomhet bidrar gjennom bra arbeidsvilkår for våre ansatte og ansatte hos under-leverandører og samarbeids-partnere, samt å bidra til økonomisk vekst.

Stoppe klimaendringene: Klimaendringene vi nå ser er den aller største og viktigste utfordringen for fremtiden. Gjennom smarte transport og energiløsninger kan vi minste vår påvirkning dramatisk.

Ansvarlig forbruk og produksjon: Gjennom et aktivt forbedringsarbeid innen kravstilling til våre leverandører og samarbeidspartnere, samt økt bærekraftig produktutvikling for oss selv og våre leverandører skaper vi produksjon som reduserer den negative miljøpåvirkningen.

Våre fokusområder.

For å nå det strategiske målet å tilby verktøy og forbruksmateriell for et bærekraftig og trygt miljø er følgende rammeverk satt opp.

Fokusområder for tiltak og Målformulering.

Medarbeidere: Tiltrekke og utvikle riktige medarbeidere. Medarbeidere som har det bra på jobben og inngår i et trygt arbeidsmiljø, samt medarbeideres kompetanse for å oppnå lønnsom vekst er viktig.

Bærekraftig verdikjede: Ansvarsfullt innkjøp som følger selskapets verdier innen forretningsetikk, menneske-rettigheter, forbud mot barne- og tvangsarbeid, samt rettferdige arbeidsvilkår. 

Materialer og avfall: Gjenvinning og/eller gjenbruk av materialer og råvarehåndtering. Ressurseffektivitet og sirkulær materialhåndtering.

Likestilling og mangfold: Et inkluderende arbeidsmiljø der ulikheter respekteres og der de ansatte har like muligheter. Mangfold beriker.

Produktportefølje: Kundene skal kunne velge bærekraftige og miljøvennlige produkter. Innovativ produktutvikling med utgangspunkt i miljøvennlig konstruksjon, materialvalg, produksjon og bruk er meget viktig. Produktene skal også være trygge å bruke og merket riktig.

Miljø: Minimere utslipp ved transport samt øke andelen fornybar energi i arbeidslokaler.

Sertifisering miljø og kvalitet.

Luna Group Norge er sertifisert innen miljø og kvalitet iht. kravene i ISO 14001 miljø og ISO 9001 kvalitet. Dette innebærer at vi har dokumenterte rutiner for hvordan vi skal arbeide for å oppnå fornøyde kunder og mindre negativ miljøpåvirkning. Sertifiseringen utføres av DNVGL som gransker vårt arbeidet på dette området.